Yom (Benin) film complet | Jesu Laabaari jɛna deʋ Jan wotə nɛɛ | Recevoir la vie éternelle | Sub

See others movies:
https://www.youtube.com/user/natanaeles72/playlists .
https://www.youtube.com/c/BibleIsApp/playlists .
https://www.youtube.com/c/TheLumoProject/playlists . Jesu Laabaari jɛna deʋ Jan wotə nɛɛ 1,
Caarəm ən vom la baʋ
La tallənaŋa, ka Kokorɣʋ bei. Were deʋ a be Kokorɣʋ cəɣʋ nɛɛ ka a be Cansawa nən. A tə be Cansawara.Wən Cansawara ba bera la tallənaŋa cəɣa nən.Wəra Cansawa mənən baa bən. La nyəna kpa dere la mənə ka la kpan a nən nɛɛ.A nənna vom yenanna. Vom cəmna mə tɛɛ nərwa caarəm.Caarəm cəm caana nyɛɛrəl sʋɣara, nyɛɛrəl tə wa tɔɣ də ko mə.

Dɔɔ nyɛɛ yaa bei. Cansawara a təmnə ʋ. Ba yi ʋ Jan.A dannaʋra a mənə aseriya, a bər nərwa caarəm cəm baʋ, la seka nərwa ba nɛm wəm a aseriya cɛɛ ba nyənənna.La kpa wəra caarəm cəm. A len dannaʋra a mənə mə aseriya.Caarəm cəmna mə be caar-gam. Məra mə dan andurnya sʋɣa ka caanəra baa nəra deʋ.

Were deʋ a be Kokorɣʋ cəɣʋ nɛɛ a yaa be andurnya sʋɣara. Wəra Cansawa mənən andurnya. Andurnya cɛɛ tə wa məkə ʋ.Aʋ dan a gaa gaa təŋa nən, a dəpa tə wa cər ʋ.Ama, dema ba cər ʋ ka nyənən ʋ nɛɛ ba nɛm, a tir ba tɔɔsəra ba bətə Cansawa bəsə.Ba mɛrʋŋ kpa ən zɛm nən, la tə kpa ən gbanə mɛrʋŋ yaasi nən kee dere nəra vəra bəsə ən a gaa nɔkaʋŋ nən nɛɛ. Cansawa gaara a mɛrəl ba.

Were a be Kokorɣʋ cəɣʋ nɛɛ a bətə nərala ka katə tə sʋɣa, ka bɛɛrɛɛ ən bərjərʋŋ be a nən gba gaa gaa. Lɛɛ tə cetə a tè-nyɛnyɛrnə, ka tèr cər be Cansawa Bə-teere deʋ a yenən Te Cansawa nən nɛɛ a dətə.Jan arɛɛ mənə ʋ aseriya, ka kolla nɔjaŋərʋŋ kaɣaa: A baʋra arɛɛ wər ka: Were a dana arɛɛ kaawər nɛɛ a jətə ʋ, le a fanən ʋ beesə nɛɛ la ter. Leera Jan wəlla.

Cansawa mɔɣər-sɔrɔm nənna tə baa were vər dere la be a dəra nɛɛ. Tə vər bɛɛrɛɛʋ a nənna. Aʋ təɣa kpetə ka kpawəra tə bɛɛrɛɛ cɛɛ ka de.A tir tə a cərəʋ ən Mowiizə nənna. Ama, Jesu Kərisə nənna bɛɛrɛɛ ən bərjərʋŋ yenanna.Baa gɔr, a nyɛɛ kan yɛra Cansawa. Bə-teere deʋ a be Cansawa ka təɣa be Te Cansawa nən nɛɛ wəra a wesə nərwa dere Cansawa cɛɛ yaasi be nɛɛ.

Dere Yəɣtaŋa sʋrta Jan mənə aseriya nɛɛ
(Matiyee 3:1-12 ən Markə 1:1-8 ən Lukə 3:1-18)
Waatʋ deʋ Jeruzalɛm Jufəma təmii nyakə-ferwa nyəma ən Levii dəpa nyəma ba gbam Jan kaɣaa: Wera a bera nɛɛ aseriya deʋ a caar nɛʋra lee an.A bətə bara vouu, a wa feer ba baa fii, kaɣaa: La kpa arɛʋra Kərisə.Lɛɛ ba gbaamə ʋ ka: Lɛɛ wera a bera naɣa? Wəra Elii yaa? Lɛɛ a ʋ ka: La kpa arɛʋra Elii. Lɛɛ ba ʋ: Wəra andebu deʋ cɛɛ Cansawa na təmna nɛɛɛ? Lɛɛ a tʋɣər ba ka: Aawo.Baʋ məsə wəraŋa kaɣaa: Lɛɛ wera a bera naɣa? Ba təmən bepara, ka ba nɔ ba ta bər dema ba təmən ba nɛɛ. Deera a kolla a gaa baʋ?Nənna a tʋɣər ba kaɣaa:

Arɛʋra nɔjaŋərʋŋ ŋʋ te təŋ-perɣa sʋɣa,
ka yi ka: Sɛkərna Saɣənteʋ sʋnʋŋ nɛɛ.
Leera andebu Ezayii wəlla.

Təɣa, Farisaamara ba təmən ba.Baʋ saɣii saɣii ʋ ka: Ka a kpa Kərisə kee Elii kee təɣa andebu cɛɛ, bən tella a sʋr nərwa sʋrəʋ demə a sʋr ba nɛɛ?Jan ka tʋɣər ba kaɣaa: Nyam sʋɣara arɛɛ sʋr nərwa. Ama, a nyɛɛ be ba sʋɣa, ba wa mu ʋ.Wəra a dana arɛɛ kaawər. Arɛɛ tə wa cɛnə a fənə la tɛɛ taɣəraa ŋmii.Betanii tʋŋʋ sʋɣara lee cəra mənəra. Tʋŋʋ cəɣʋ be Jurdɛn dorɣa deŋa nən Jan sʋtə nərwa nɛɛ ka dondo-tolla.

Jesuʋra Cansawa Pɛɛ-bɛɣa
La naŋnə nɛɛ lɛɛ Jan yɛr Jesu ka a dana a nən. Lɛɛ a wər kaɣaa: Ǝn Cansawa Pɛɛ-bɛɣa ya. Kara ka loora andurnya tiwa durum.A baʋra arɛɛ wər ka: Dɔɔ nyɛɛ dana arɛɛ kaawər. A tə jətə ʋ, le a fanən ʋ beesə nɛɛ la ter.Arɛɛ tə wa mum ʋ. Ama, arɛɛ dannaʋra a sʋr nərwa ən nyam, la seka la fetə ʋ, Izərayɛlləma məka ʋ.

Jan ka mənə aseriya kaɣaa: Arɛɛ yɛr Cansawa Yisɔka sirnən paaɣa ii jaŋmɛnɣa ka kpetə a nən.Arɛɛ wa mum ʋ. Ama, Cansawa a təmən arɛɛ ka a sʋrma nərwa ən nyam nɛɛ wəra a bətə arɛɛ ka: Were deʋ nən a na yɛra Cansawa Yisɔka sirən ka kpetə nɛɛ wəra a na sʋr nərwa ən Yisɔɣ-Naŋərɣa.Arɛɛ tə yɛlla, ka məna aseriya ka: Wəra Cansawa Bɛɣa.

Baŋəwa ba fanə Jesuʋ taɣaŋa nɛɛ
La naŋnə nɛɛ ka Jan be nən cən kpɛɛnɛ, wən a baŋəwa sʋɣa bali.Lɛɛ a yɛr Jesu, ka a jəta, ka wər kaɣaa: Ǝn Cansawa Pɛɛ-bɛɣa ya.Baŋəwa bali cɛɛ wəmər lee nɛɛ lɛɛ ba taɣ Jesu.A ketə ka yɛr ba taɣərna ʋ nɛɛ lɛɛ a gbam ba ka: Bəra ba laɣəra? Baʋ tʋɣər ʋ ka: Rabii, denna ʋ saaɣa? Rabiinə cər yiwara ka Sɛɣərta.Lɛɛ a tʋɣər ba kaɣaa: Ba dana ba yɛra. Baʋ dera ka yɛr den a be nɛɛ ka kpetə a nən la gɔr cər. La man la be ii jeepər kur dənɛɛsə.

Nərwa bali deʋ ba wəmər Jan kokorii cii ka taɣ Jesu nɛɛ ba sʋɣa nyərɣara Simɔn Piyɛr nyɛna Andəree.Nər-fana deʋ a maa nɛʋra a maara Simɔn, ka wər ʋ kaɣaa: Bepa yɛr Mesii. Mesiinə cər yiwara ka Kərisə.Lɛɛ a derən ʋ Jesu nən. Jesu jɔw ʋ nɛɛ lɛɛ a ʋ ka: Maa wəra Simɔn a be Jan bɛɣa nɛɛ? Ba na yima ʋ Sefaasəʋra. Sefaasənə cər yiwara ka Tanə

Watch from the source

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *